இலங்கையின் COVID-19 பாதிப்புக்கள்

இறுதியாக உறுதிப்படுத்தியமை

நோயாளர்களின் விபரம் பற்றிய நேரடி தரவுத்தளம்

புதிய நோயாளிகள்

சிகிச்சை பெறுபவர்கள்

குணமடைந்தவர்கள்

இறப்புக்கள்

உறுதியானவர்கள்

பரிசோதனை நிலையில்


தகவல் மூலாதாரங்கள்